وقتی شما برنده باشید ما نیز برنده ایم.

شرایط و ضوابط عمومی واگذاری نمایندگی پخش و فروش محصولات تماشاپلاست

1. متقاضی نمایندگی دارای شخصیت حقیقی و حقوقی معتبر باشد و اعتبار ایشان برای شرکت محرز باشد.
2. متقاضی از لحاظ موازین حقوقی منع قانونی برای انجام معاملات نداشته باشد و ممنوع المعامله نباشد.
3. متقاضی توانایی مالی کافی برای شروع و خرید کالا به صورت نقد را داشته باشد.
4. متقاضی دارای دفتر کار یا فروشگاه و انبار برای انبارش محصولات در منطقه خود باشد.
5. متقاضیان حقیقی و حقوقی دارای توانایی کافی در امر پخش و فروش در حوزه مورد نظر خود باشند به ترتیبی که از یکسو توانایی فروش آنها متناسب تولید شرکت و از سوی دیگر با توجه به تراکم جمعیتی منطقه مورد فعالیت نماینده جوابگوی برنامه فروش در آن منطقه باشد.
6. قیمتهای اعلامی از طرف شرکت برای اعمال سیاست یکسان در کل کشور از جانب متقاضی رعایت گردد.
7. نماینده مجاز به افزایش قیمت بیش از میزان مورد توافق از قیمت خرید از شرکت نمیباشد.
8. نظرات مشتریان به عنوان بالاترین مرجع قضاوت و کنترل کیفیت توسط نمایندگان به شرکت ارجاع داده شود.
9. قرارداد نمایندگی انحصاری به مدت شش ماه بصورت آزمایشی بسته خواهد شد و ادامه فعالیت به تشخیص شرکت خواهد بود. چنانچه رضایت شرکت از نماینده محرز گردد پس از این مدت قرارداد برای یک سال تمدید می گردد.