هدف اصلی پوشش گلخانه ایجاد محیطی داخلی فارغ از محیط بیرون است. کنترل بهتر فضای گلخانه باعث برداشت محصول با کیفیت می شود. پوشش گلخانه ای بهترین کنترل اقلیمی از نظر نور، دما، رطوبت و حفاظت فیزیکی (باد، باران، برف و…) از محصول است.

این پوشش به حفظ و کنترل محیط در شرایط اقلیمی مختلف کمک می کند که فصل رویش محصول افزایش یابد و میوه تازه در تمام مدت سال در دسترس باشد و کیفیت محصول و برداشت را بالا می برد.

برای درک بهتر، تصاویر زیر کاربرد نایلون کشاورزی را نشان می دهد.